marinewave95.com มีหลากหลายเรื่องราว ที่เกี่ยวกับชาววิทยุ และชาว Net จ๊ะ ลองแวะเที่ยวเยี่ยมเยียนให้ทั่วล่ะ.....>>>

กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับเรา นักจัดรายการ เขียนสมุดเยี่ยม อ่านสมุดเยี่ยม ติดต่อโฆษณา รวม LINK

 

01-5372631
ชมรมชาวเหนือภูเก็ตอันดามัน

ชมรมชาวเหนือภูเก็ตอันดามัน  ชื่อย่อ  "ชน.ภกอ."

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  "Phuket-Andaman society Of Northern Thais"

ชื่อย่อ  "PA.SNT"

สำนักงานของชมรมฯ  ตั้งอยู่ที่  บริษัท ซิลเวอร์ควีน จำกัด  29/1 ถนนเจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000

โทร. 076-244697,  222623-4   โทรสาร.  076-214430

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

1.  เพื่อรวบรวมพี่น้องชาวเหนือที่มาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.  เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

3.  เพื่อปกป้องรักษาชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของชาวเหนือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

4.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.  ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของท้องถิ่น

 

จะเป็นคนเหนือ คนใต้ คนภาคกลาง ภาคตะวันออก ... เราล้วนคือปี้น๋องกั๋นเน้อ

 

  มุมข่าวชาวเหนือ                                                                                                   ฝากข่าวถึงพี่น้องชาวเหนือที่นี่

 <<<....งานขันโตก ครั้งที่ 1                    ดูรูปบรรยากาศในงานที่นี่

                ชมรมชาวเหนือภูเก็ตอันดามัน  โดยการนำของประธานชมรม  คือ  คุณกิจจา  พงค์ประภาส  เป็นชาวลำปาง  จุดยืนของชมรมคือ  การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  มุ่งเน้นอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  สร้างความรัก  สามัคคี  และสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นภูเก็ต  เพื่อตอบแทนบุญคุณที่สมาชิกชาวเหนือภูเก็ตอันดามันได้อยู่อาศัย (ยินดีนัก ๆ เจ้า)

 
 


 

 

 Copyright 2000 - 2005 marinewave95.com -  Allrights reserved

webmaster@marinewave95.com

web design by Phu Lae Team